תקנון כרטיס תושב פתח תקוה+              

תקנון כרטיס תושב – פתח תקוה +        

 1.  זכאות ל כרטיס תושב פתח תקוה+, תהא בכפוף להוכחה כי מקום מגוריו הינו בתחומה המוניציפאלי של עיריית פתח תקוה ובכפוף לאמור בכל הסכם ו/או חוזה שקומפיוטרגרד התקשרה בו עם עיריית פתח תקוה. 
 2. הוכחת כתובת מגורים תהא באמצעות הצגת תעודת זהות ובה כתובת תקפה בפתח תקוה. לצעירים מתחת לגיל 16, שאין ברשותם ת.ז, יש להציג ספח הורה ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית בפתח תקוה. 
 3. עלות כרטיס היא 20 ש"ח ותוקפו שנתיים
 4. כרטיס התושב יהיה תקף, כל עוד התושב החתום מטה מתגורר בתחומה המוניציפאלי של עיריית פתח תקוה. 
 5. כרטיס התושב הינו אישי ואינה ניתנת להעברה. 
 6. כדי לקבל  כרטיס תושב על התושב להביע הסכמתו לקבלת מידע על ההטבות, המבצעים והאירועים למחזיקי  כרטיס תושב פתח תקוה+ באמצעות דיוור, מסרונים (SMS) ו/או דואר אלקטרוני. 
 7. תוקף כרטיס התושב יהא למשך שנתיים מיום הנפקתו. עם תום תקופה זאת יוכל לבקש התושב הנפקה (בתשלום) של כרטיס חדש וזאת בכפוף לסעיף 1.

 תקנון תו חניה עירוני בפתח תקוה        

 1. זכאות לתו חניה מותנית בהתחייבות התושב למלא אחר סעיף 16 (ג) לחוק העזר בפתח תקוה "העמדת הרכב וחנייתו", המחייב שימוש בתו החניה בהתאם לכל הוראות חוק העזר. 
 2. תו החניה הינו אישי ואינו ניתן להעברה. 
 3. הזכות להשתמש בתו החניה תפקע במקרים הבאים: - העברת תו החניה לאדם אחר ו / או לשימוש בכלי רכב אחר - מכירת הרכב. - הפסקת השימוש הקבוע ברכב. - העתקת מקום המגורים מחוץ לפתח תקוה. 
 4. העביר בעל הרכב ( שבידו תו חניה ) את בעלותו על הרכב, או הפסיק את השימוש הקבוע ברכב או העתיק את מקום מגוריו מחוץ לפתח תקוה, חייב להחזיר את התווית ולעדכן את מוקד השירות של כרטיס תושב בדבר השינוי מיידית 073-7234350.
 5. תווית החניה תודבק על שמשת הרכב הקדמית בצד ימין, בפינה העליונה, באופן שתהיה גלויה לחלוטין לכל עין. 
 6. מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים ומסמכים כוזבים בעת הגשת הבקשה לקבלת תווית חניה ושימוש בתווית החניה, שלא בהתאם לאמור בסעיפים 1-5 לעיל מהווים עבירה על חוק העזר. 
 7. תוקף תווית החניה מודפס על התווית. 
 8. זכותך לקבל תווית חניה חדשה מותנת בהחזרת התווית הישנה לרשות החניה ואו במידה והתווית אינה מצויה בידו וכי מתחייב הוא שלא לעשות בה כל שימוש. 
 9. הנפקת תווית חניה תבוצע רק במידה ויוצגו כל המסמכים המקוריים הנ"ל :        

 

א. תעודת זהות עם כתובת מגורים עדכנית בפתח תקוה 

ב. הצגת רישיון הרכב עם שם בעלות זהה למצוי בתעודת הזהות ולבעל כרטיס התושב. 

ג. במידה וזהו רכב עבודה , אישור על נייר מכתבים רשמי של החברה, כי זהו רכב המשמש את התושב בשעות העבודה ובאופן בלעדי מחוץ לשעות העבודה בצירוף חותמת, תאריך וחתימת מנהל.        

ד. תו חניה ראשון ללא עלות, כל תו חניה נוסף בעלות של 5 ש"ח.

+

מגזיין מקוון

+

מבצעי החודש

+

הטבות והנחות